UUDENMAAN LIITOLLE

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET RY HELKAN MIELIPIDE UUSIMAA-OHJELMAN LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ TOIMEENPANOSUNNITELMASTA

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan mielestä Uusimaa-ohjelman luonnos ja toimeenpanosuunnitelma ovat oikeansuuntaisia. Tässä yhteydessä Helka haluaa lausua mielipiteensä lähinnä osallisuuteen, kansalaislähtöiseen paikalliseen kehittämiseen ja lähidemokratiaan liittyviin linjauksiin ja toimenpiteisiin.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET RY HELKAN MIELIPIDE "KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 - 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASTA" JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ YMPÄRISTÖARVIOINNISTA

Rakennerahasto-ohjelmaluonnoksessa luvussa 4 Yhdennetty alueellinen kehittäminen tuodaan hyvin esiin suurempien kaupunkien erityistarpeita. Luku jäsentyy (4.1) kansalaistoimijalähtöiseksi kehittämiseksi kaupunkialueilla ja (4.2) kestäväksi kaupunkikehittämiseksi (ohjelman s. 48).

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta


Helka ry toteaa aluksi, että Helsingin kaupungin koostama pysäköintipolitiikan raportti-luonnos sisältää paljon hyviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joihin "mahdollisesti ryhdytään". Helka katsoo kuitenkin, että esitys jää verrattain yleiselle tasolle ja toivoo, että laadittuja toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia tarkennetaan. Raporttiluonnoksessa on usein tuotu esille vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia. Suomesta ja Helsingistä ei kuitenkaan ole olemassa tarkempaa tietoa eri toimintoihin liittyvistä pysäköinnin kysyntätiedoista ja niiden ajallisesta jakautumisesta. Eräänä kärkitoimenpiteenä esitetyn selvityksen yhteydessä toivotaan myös tarkennettavan vuorottaispysäköinnin reaalisia mahdollisuuksia erityyppisillä alueilla.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (HEL 2012-008608)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiljattain julkaisema Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012 (Huuska & Miinalainen, YMKE) kiteyttää erinomaisesti Helsingin meluhaittojen kipupisteet ja päätorjuntakeinot: "Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Noin 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. - - Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle. Meluhaittojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vanhoilla, melun pahimmin kuormittamilla alueilla taas meluesteet voivat olla ainoa mahdollinen ratkaisu."

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja liittyen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettyyn asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen leikkauksiin (kokous 19.3.2013, pöytäkirjan § 58). Esitys ehdottaa leikkauksia lähes kaikkiin haettuihin asukastilojen tukiin. Esitettyjen tukien leikkaussumma on yhteensä noin 100 000 euroa. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemiseen on esityksen mukaan varattu 621 500 euroa.

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MIELIPIDE PISARARADAN ASEMAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMASTA


Helka toteaa, että Pisararata on vaikutuksiltaan kovin monitahoinen ja laaja hanke. Asukkaiden ja käyttäjien on vaikea hahmottaa hankkeen sisältöä ja sen kaikkia seurauksia, eikä arvioiminen liene helppoa asiantuntijoillekaan. Näin isossa hankkeessa perinteiset tiedotustilaisuudet ja viestinnän menetelmät eivät yksin riitä selkeän kuvan ja mielipiteen muodostamiseksi. Maanalaisen rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ja kansalaisten turvallisuuteen on mietittävä erityisen tarkkaan ja tämä edellyttää avointa ja laajaa kansalaiskeskustelua. Hankkeen suunnitelmia ja vaikutuksia tulee esitellä monien eri kanavien kautta, jotta tieto saavuttaa kaupunkilaiset.

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta


Kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – mahdollisuudet ja vaikutukset -selvitys on laadittu kattavasti ja monipuolisesti. Helka suhtautuu kaupunginhallituksen esittämään kolmen kohdan toimintamalliin pääosin myönteisesti.

Helsingin seudun liikenne HSL

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja ja kyselyjä sekä asukkailta että kaupunginosayhdistyksiltä HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemiseen liittyvästä tiedottamisesta ja ajankohdasta.

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 -luonnoksesta

Yleistä

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2012 luonnoksen vision ja teemakokonaisuuksien linjaukset ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja kannatettavia:
- Ohjelman visiossa voidaan tulkita Helsingin määrittyvän kolmitasoisesti - metropolikeskuksena, kaupunginosien muodostamana vetovoimaisena verkostona sekä kunkin yksittäisen alueen/ kaupunginosan kautta sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen periaatteen toteutumana.
- Teemakokonaisuuden läpikulkevat periaatteelliset tavoitteet ja tarpeet nousevat asukkaista

UUDENMAAN LIITOLLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (1.7.2011)

Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoa Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (18.8.2011). Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka kiittää lausuntopyynnöstä ja painottaa seuraavia näkökohtia: