Helkan toimintakertomus 2017 avautuu luettavaksi ja tulostettavaksi oheisen pdf-linkin kautta.
Helkan vuosikertomus 2016 avautuu luettavaksi ja tulostettavaksi oheisen pdf-linkin kautta.
Helkan vuosikertomus 2015 avautuu luettavaksi ja tulostettavaksi oheisen pdf-linkin kautta

VUOSIKERTOMUS 2014

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry  Helka


1. YLEISTÄ

Helka juhli 50. toimintavuottaan kaupungintalon juhlasalissa lokakuussa 2014. Muita vuoden keskeisiä teemoja olivat hallituksen jalkautuminen alueille, asukastilojen tilanne, paikalliskehittäminen sekä Helsingin uusi yleiskaava. Kaupunginosasivujen verkosto Kotikadun ylläpitoa, koulutuksia ja kehittämistä jatkettiin.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry  Helka

1. YLEISTÄ

Toimintavuoden keskeisiä temaattisia kokonaisuuksia olivat asukastalo- ja asukastoiminnan rahoitus, lähidemokratia ja paikalliskehittäminen sekä Helsingissä valmisteilla oleva uusi yleiskaava. Helka otti aktiivisesti kantaa kaupunginosien kokoontumistilojen tilanteeseen kesän alussa ilmestyneellä asukastilaselvityksellään (ASKO-projekti).

1. YLEISTÄ

Vuosi 2012:

Vuoden 2012 keskeisiä teemoja kaupunginosatoiminnassa oli toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen. Muun muassa uudet sosiaalisen median kautta toimivat 'kaupunkiliikkeet' haastoivat jäsenistöä miettimään oman toiminnan kehittämistä ja aihe keskustelutti vilkkaasti mm. Helkan puheenjohtajapalaverissa.

1. YLEISTÄ

Vuosi 2011:

· Toimintaympäristön nopea ja voimakas muutos ja sen edellyttämä kaupunginosatoiminnan kehittäminen oli keskeisenä teemana vuonna 2011. Helkan projekteissa koottiin ja levitettiin parhaita kaupunginosatoiminnan käytäntöjä. Lähidemokratia keskustelutti Helsingissä. Paikallisen hallinnan toimenpide-ehdotuksia ja keinoja mietittiin kaupungin hallinnon puolella (demokratiaryhmässä) että asukkaiden kesken.

· Helkan CADDIES-projektin viimeisenä toimintavuonna koottiin yhteen tuloksia ja työstettiin materiaaleja kaikkien kaupunginosakehittämisestä kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Projektin avoin, kansainvälinen "Coordination Creates Cooperation" - visioista konkretiaan kaupunginosissa" -seminaari järjestettiin 6.4.2011. Helkan OSKE-projektissa koulutettiin kaupunginosa-aktiiveja fasilitoinnin työkalujen käyttöön. Metropolian kanssa toteutettavaa Vyyhti-projekti käynnistettiin loppuvuodesta 2011. Molemmat tarjoavat välineitä paikallisten aktiivien verkostojen ylläpitämiseen ja motivointiin. Helkan hallitus kehitti vuoden 2011 aikana omille projekteilleen kätevän tarkistuslista-työkalun.

· Paikallisviestinnän kehittäminen säilyi Helkan toiminnan keskiössä 2011. Kotikadun resurssit olivat koko vuoden tiiviisti kiinni Joomla-julkaisujärjestelmän versiopäivitysprosessissa sekä Helkan sivustouudistuksessa, minkä vuoksi Kotikatu-koulutusta ei pystytty tarjoamaan täysin normaaliin tapaan.

1. YLEISTÄ

Vuosi 2010:

· Toimivien lähipalvelujen säilyttäminen puhutti ja sai kaupunginosa-aktiiveja liikkeelle vuonna 2010. Helkan seurasi tilanteen kehittymistä, edisti paikallisen hallinnan mallien suunnittelua sekä parhaiden käytäntöjen keräämistä. Omien resurssiensa puitteissa Helka tuki jäsenyhdistystensä keskustelu- ja toiminnallisia aktiviteetteja paikallisten kirjasto- ja koulu- ja terveyspalvelujen puolesta.

· Helka panosti edelleen olennaisen tärkeäksi koetun paikallisviestinnän kehittämiseen ja tarjosi aiheesta jäsenistölleen koulutusta. Jatkuvaan palvelutarjontaan sisältyvät kaikki Kotikadun palvelut joita myös edelleen kehitettiin.

· Helkan CADDIES-projektin aktiivivaihetta toteutettiin vuoden 2010 kuluessa projektin kohdealueilla Kannelmäessä, Pohjois-Haagassa ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –alueella. Alueilla järjestettiin monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tehtiin kyselyjä. Projektin kumppaneiden kanssa järjestettiin Helsingissä, Ruotsin Norrköpingissä ja Latvian Riiassa kansainvälisiä kokouksia ja seminaareja.

1. YLEISTÄ   

Vuosi 2009 on tuonut Helkan toimintaan monensuuntaista laajentumista:

• Helkan ensimmäinen EU-hanke - CADDIES (2009-2011) – käynnistyi maaliskuun alussa. Hankkeen kohdealueilla kehitellään mm. kaupunginosavisioinnin menetelmiä ja kootaan parhaita käytäntöjä, muihinkin kaupunginosiin levitettäväksi (ks. 4.1).

• Helkan saamaan ’Hiertävä kivi’ -haasteeseen vastattiin asunnottomuusteemaan liittyvällä ’Kaikkien Helsinki’ -kyselyllä ja linkkilistauksella Helkan kotisivuille. Kokonaisuus toi Helkalle TV-, radio- ja lehdistönäkyvyyttä sekä Yhdyskuntasuunnittelun Seuran ”Vuoden Ruusut” –huomionosoituksen (ks. 2.1.3).

• Helka osallistui vuoden 2009 aikana aktiivisesti opetusviraston koordinoimaan palvelutilaverkon uudistamisen pilottiprojektiin, jossa toteutettiin myös asukastilaisuuksia yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa viidessä kaupunginosassa (ks. 3.3). Kaupungin palveluverkon tarkistukseen Helka kokosi kannanoton 22.12.2009.

1. YLEISTÄ   

Helkalle vuosi 2008 on ollut voimakasta uudistumisen ja kehittymisen aikaa. Huhtikuun 7. päivä Patentti- ja rekisterihallitus virallisti Helkan uuden nimen ja säännöt. Myös Helkan toimisto muutti uuteen toimitilaan Ruoholahdenkatu 10:een, entisen, Unioninkatu 28:n käytyä auttamattoman ahtaaksi nykytoiminnan tarpeisiin. Toimiston koko kaksinkertaistui ja uusi tila tarjoaa nyt erinomaiset puitteet sekä Helkan kasvavalle projektitoiminnalle ja henkilökunnalle että erilaisten kokousten ja koulutusiltojen järjestämiseen. Kesäkuun 2. päivä Helkan jäsenistölle ja lukuisille yhteistyökumppaneille järjestetyt ohjelmalliset tupaantuliaiset keräsivät uudelle toimistolle arviolta jopa 150 henkeä. Uudet tilat mahdollistivat myös syys-/lokakuussa 2008 onnistuneesti toteutetun Helkan seitsemän jäsenillan sarjan, jossa jäsenaktiivit saivat tietoa Helkan toiminnasta, vinkkejä yhdistystoimintaan sekä mahdollisuuden merkitykselliseen vertaiskeskusteluun. Helka puolestaan sai iltojen aikana erinomaisen läpileikkauksen jäsenistön nykytarpeisiin ja –tilanteisiin.