1. YLEISTÄ

Vuonna 2014 Helka täyttää 50 vuotta. Puolivuosisataista taivalta juhlistetaan jäsenistölle ja sidosryhmille suunnatussa pääjuhlassa, jossa luodaan katse sekä kaupunginosatoiminnan menneisyyteen että tulevaisuuteen. Osana juhlallisuuksia jäsenistölle tarjotaan virkistäytymis- ja tutustumisretki pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vertaistoimijoihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin tutustumiseksi.

1. YLEISTÄ

Vuonna 2013 Helka jatkaa työskentelyä jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Helka vahvistaa kuvaansa uudistushaluisena, paikallisuuden puolesta toimivana ja vaikuttavana asiantuntijayhteisönä. Asiantuntijuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa sekä sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien kautta.

1. YLEISTÄ

Vuonna 2012 Helka jatkaa kaupunginosatoiminnan uudistamista ja sen edellytysten kehittämistä. Se jatkaa myös muuttuvan järjestötoiminnan haasteiden ratkomista. Tämä edellyttää yhdistysten avainprosessien tunnistamista ja yhteisten resurssien kokoamista uuden ideointiin ja toteutukseen. Helkan ja kaupunginosayhdistysten roolia kehitetään uusia toimintatapoja edistävään suuntaan. Kaupunginosayhdistyksiä kannustetaan tarttumaan paikallisten kumppanuuksien koordinointiin ja paikallisten resurssien näkyväksi tekemiseen.

1. YLEISTÄ

Vuonna 2011 Helka panostaa erityisesti kaupunginosatoiminnan uudistamiseen sekä vaikuttamiseen. Helka haluaa tarjota omaa osaamistaan vauhdilla etenevään metropolikehitykseen. Se edellyttää osaamisen kehittämistä ja katseen suuntaamista ennen kaikkea omiin toimintatapoihin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Muuttuvan järjestötoiminnan haasteisiin tartutaan ennakkoluulottomasti.

1. YLEISTÄ

Palveluosallisuuden kehittäminen ja toimiva paikallisviestintä

Vuonna 2010 Helka haluaa olla jäsenilleen helposti lähestyttävä ja kaupungille osallistumisen ja palveluosallisuuden asiantuntija. Helka kehittää asukasosallistumista ja paikallispalveluja: aidoissa kaupunginosaympäristöissä ja todellisten käyttäjien avulla. Helka pyrkii aktiivisesti mukaan käynnissä olevaan kaupungin palveluverkkouudistukseen. Tavoitteena on kehittää asukaslähtöistä paikallisen palvelupalautteen mallia (esim. palveluraadit). Työssä hyödynnetään jäsenyhdistyksille karttunutta kokemusta sekä Helkan jo kehittämiä alueellisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen työkaluja ja toimintamalleja.

1. YLEISTÄ

Alueelliset verkostot, paikalliset palvelut ja mediasuhteet

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on 74:n kaupunginosatoimintaa harjoittavan paikallisen yhdistyksen muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Vuonna 2009 Helka osallistuu aktiivisesti keskusteluun seudullisen yhteistyön tiivistämisestä paikallistason näkökulmasta. Toimintavuosi 2009 jatkaa ja vahvistaa edellisvuoden alueellisen verkottumisen ja paikallisten identiteettien teemoja. Parhaiden ideoiden ja työkalujen kokoamista paikallisten palvelujen verkottamisen, näkyvyyden ja käyttöasteen lisäämiseksi jatketaan. Helka pyrkii kehittämään kaupunginosien kotisivu-verkostolle (Kotikatu) edellä mainittuja teemoja tukevia toiminnallisuuksia (esim. Helkan Alpakka-projektin ja ’Caddies’ EU-projektin mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen myötä; ks. liitteet 2 ja 5).

1. YLEISTÄ

Vuoden teema: alueellinen yhteistyö

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry, on 69:n kaupunginosatoimintaa harjoittavan jäsenyhdistyksen muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Helkan toiminnan painopiste vuonna 2007 on alueellinen yhteistyö. Pääkaupunkiseudun myönteisen demokratiakehityksen varmistamiseksi on alueellisuuden ja paikallisuuden asemaa vahvistettava kehityksen seutuistumisen vastapainona. Helka haluaa keskittää resurssejaan erityisesti alueellisten yhteistyömallien tutkimiseen, kehittämiseen ja esittelyyn. Tätä toteutetaan sekä liiton normaalina toimintana että osana "Kansalaiskanava - seutuyhteistyötä paikallistasolla" -projektia. Kansalaiskanavassa työstetään seudullisuuden ja paikallisuuden suhdetta aina kaupunkiohjelmakauden 2007 loppuun saakka, jolloin projektin tuottama vuorovaikutuksen toimintamallin kuvaus esitellään laajasti asukkaille ja hallinnolle (projektista tarkemmin: LIITE 2).

1. YLEISTÄ

Alueellinen yhteistyö ja paikalliset palvelut

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry, on kaupunginosatoimintaa harjoittavien jäsenyhdistysten muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Vuonna 2008 jatketaan edellisvuonna käynnistynyttä ja yhä keskeisempää rooliin nousevaa alueellisen yhteistyön teemaa. Teemaa täydentämään nivotaan mukaan myös paikalliset palvelut ja niiden edellytysten turvaaminen kaupunginosissa. Seutuistumisen vastapainona Helkassa panostetaan paikallisen yhteistoiminnan ja identiteetin aktiiviseen haltuunottoon. Helka haluaa tuoda esiin ja tukea alueellisia yhteistyömalleja ja alueellista verkottumista leveällä rintamalla.

1. YLEISTÄ

Vuoden teema: liikenne

Toimintavuoden 2006 teemaksi on Helkassa nimetty liikenne. Se yhdistää kaikkia kaupunkilaisia ja on monella tapaa ajankohtainen. Suuret, kaupungin fyysistä struktuuria koskettavat teemat, kuten uudet suuret rakentamiskohteet (Keski-Pasila, Jätkäsaari, Kalasatama), länsiraide, keskustatunneli jne. edellyttävät mietittyjä pitkän tähtäimen ratkaisuja, joihin Helka jäsenineen haluaa olla aktiivisesti vaikuttamassa. Myös liikenneturvallisuus sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehittäminen puhuttavat kaupunkilaisia. Liikennekysymykset ovat myös nousevan seudullisen keskustelun yhdistävä teema.

1. YLEISTÄ
 
Vuoden teema: kaupunkiluonto

Vuonna 2005 palataan HELKAn 40-vuotisjuhlinnan jälkeen normaaliin, joskin uudistuneeseen päiväjärjestykseen. Toiminnassa vuonna 2005 jatketaan edellisvuoden tavoitetta jäsenistön ja HELKAn yhteistyön lisäämiseen, vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. HELKAn organisaatiossa v. 2004 tapahtuneet muutokset, puheenjohtajan vaihtuminen ja toiminnanjohtajan palkkaaminen, ovat myös omalta osaltaan profiloineet toimintaa uudella tavalla.